T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / FATİH - İstanbul Erkek Lisesi

Rehberlik Servisi

Psikolojik Danışman,

 

·        Her öğrencinin saygı duyulması gereken, değerli bir birey olduğunu bilir.

·        Öğrenciler arasında ayrım yapmadan, onları oldukları gibi kabul eder.

·        Öğrencilerin değerlerine, duygularına, düşüncelerine ve inançlarına saygı duyar.

·        Öğrencileri kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri konusunda teşvik eder.

·        Öğrencilerin eğitimsel ve akademik seçeneklerini bilmelerine ve bu seçimlerin geleceklerini nasıl etkileyeceğin anlamalarına yardımcı olur.

·        Öğrencilerin kişisel, sosyal, eğitimsel, akademik ve kariyerle ilgili ihtiyaçlarıyla ilgilenir ve öğrencilerin bu konularda gelişim göstermelerini sağlamaya çalışır.

·        Öğrencilerin içinde bulundukları ortama uyum sağlamalarına yardımcı olur.

·        Öğrenciyle konuştuklarını öğrencinin onayını almadan başkalarıyla paylaşmaz.

 

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

 

Çağdaş eğitim anlayışının   hakim  olduğu  bir eğitim kurumunda, yönetim, öğretim ve öğrenci kişilik hizmetleri, eğitim sürecinin üç ana dalıdır. Rehberlik, öğrenci kişilik  hizmetleri bünyesinde yer alan ve daha çok öğrencinin kişilik gelişimi ile ilgilenen bir hizmet alanıdır. Eğitim sürecinin bütünlüğünü oluşturan;yönetim, öğretim ve rehberlik çalışmalarının  ortak amacı öğrencilerin, bedensel , zihinsel, sosyal ve psikolojik bakımdan bir bütün olarak gelişmelerini sağlamaktır. Ancak bu ortak amaca ulaşmada her alanın kendine özgü yaklaşım ve uygulamaları vardır.

 

Rehberlik ve  psikolojik danışma  hizmetleri kapsadığı  alan  bakımından  çeşitli kişi,kurum  ve  grupları  içine  alan; işbirliği  gerektiren  bir  hizmet  alanıdır. Okulda  rehberlik  ve psikolojik  danışma  hizmetlerindeki   verimin arttırılabilmesi için    okul  yöneticileri,okul rehber  öğretmenleri(psikolojik danışman),sınıf ,ders,eğitsel kol öğretmenleri,öğrenci  aileleri  ile  okul  aile  birliği  ve  okul   koruma derneği  gibi  hizmet  ve  destek  gruplarının işbirliği  sağlanmalıdır.

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi, belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için öğrenciyi tanıma, bilgi verme, psikolojik danışma, yerleştirme, izleme, çevre ve  veli ile  ilişkiler, araştırma ve değerlendirme gibi  hizmet alanlarına ayrılır.

Rehberlik hizmetlerinin genel ilkeleri ise

 

Zorlayıcı olmamak-gönüllülük

Bireysel özelliklere saygı

Gizlilik

Tarafsızlık, hakkaniyet

Koşulsuz kabul (kişi yargılanıp, eleştirilemez),

Hizmet alanı tüm bireylere yöneliktir. Sadece sorunlu bireylere  yardım değil tüm bireylerin gelişimine katkıda bulunmaktır.

 

Türk eğitim sisteminde  rehberlik hizmetleri 1970 yılında başlamıştır. Bu hizmetlerin yürütülmesi için  olanaklar ölçüsünde, okullara bu alanda eğitim görmüş Psikolojik danışmanlar "rehber öğretmen" ünvanı ile atanmıştır.. Ancak okullarda rehberlik hizmetleri sadece danışman rehber öğretmen  tarafından yürütülemeyecek kadar kapsamlıdır. öğretmenler sınıf rehber öğretmeni olarak rehberlik hizmetlerinde rol alırlar.

 

İstanbul Lisesinde 1970-1971 eğitim  yılından  bugüne rehberlik ve psikolojik danışma servisi bulunmaktadır.

 

Okulumuzda  rehberlik ve psikolojik danışma servisi tarafından  gerçekleştirilen çalışmalar kısaca  şunlardır;

 

EĞİTSEL REHBERLİK :

 

            Okul  ve  çevresi  hakkında  bilgi vermek,okul  kurallarını  tanıtmak,verimli  ders çalışma  yollarını anlatmak,karşılaşılabilecek    güçlükler  hakkında  bilgilendirmeler  yapmak  amacıyla ;

 

a) Okulun lise hazırlık sınıfına gelen öğrencilere okula uyumları konusunda gerekli çalışmaların yapılması, (Okul birimlerini ve bu birimlerde çalışan görevlilerin tanıtılması, Okulun eğitim öğretim sisteminin tanıtılması,

b) Rehberlik ve psikolojik danışma servisi  ve çalışmalarının tanıtılması,                            

c) Lise Hazırlık sınıfı öğrencilerinin velileri ile okulu, ders çalışma  tekniklerini vb. gibi konuları tanıtma amacıyla toplantı düzenlenmesi,

d) Yatılı öğrencilerin yatılılık hayatına uyumlarının sağlanması için çalışmalar yapılması,

e) Disiplin ile sınıf geçme yönetmeliği  ve  ders  çalışma  yöntemleri  hakkında bilgilendirme  çalışmasının yapılması                 

 

BİREYSEL REHBERLİK:

 

Bireyin  tanınması için,bireylerin ilgi ve  yetenekleri,başarı ve  başarısızlıkları,, kişisel  ve  sosyal uyum düzeyleri,zayıf ve  güçlü  yönleri,ilgi,tavır ve  değer  yargıları,yetiştiği  çevrenin  geliştirici ve engelleyici etkileri gibi pek çok  özelliklerinin  ayrıntılı  olarak bilinmesi  gerekir.Bunun için;

 

1- Öğrenci Tanıma Çalışmaları,

a) Öğrenci tanıma dosyalarının Lise Hazırlık sınıfları için düzenlenmesi,

b)  Diğer sınıfların öğrenci tanıma dosyalarının incelenmesi,

c) Öğrenci tanıma anketi uygulanması,

d) Veli tanıma anketi uygulanması,

e) Beier Cümle Tamamlama testinin uygulanması, (Form B)

f)  Otobiyografi ve sosyometri tekniklerinin uygulanması,

g) Gerekli görülen durumlarda psikolojik testlerin uygulanması,

 

2- Psikolojik Danışma Çalışmaları,

 

Psikolojik  danışma, bireyin  yetenekleri,becerileri,ilgileri,tavırları,güdüleri,kişisel ve duygusal problemleri konusunda  kendisini  daha  iyi anlaması  ve  kendi kendine  daha  iyi kararlar alıp,problemlerini kendi  kendine çözebilmesini  amaçlar. Bazı  teknikler  kullanılarak  danışman ve  danışan  arasında  karşılıklı  fikir,tutum  ve duygusal  etkileşime  olanak veren,bireyin  problemine çözüm  yolu bulunmasını,tutum ve  davranışlarında değişiklik  meydana  gelmesini  amaçlayan bir  süreçtir. Bunun  için;

 

a) Okul yöneticileri, öğretmenler, aileler tarafından ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisince  belirlenen veya kendiliğinden başvuran uyum güçlüğü gösteren öğrencilere rehberlik tekniklerinden yararlanılarak yönlendirici çalışmaların yapılması,

b) Disiplin Kuruluna gönderilen öğrencilerle öğrenci disiplin cezası almadan çalışmaların yapılması,

c) Rehberlik ve psikolojik danışma servisini aşan durumlarda devlet ve üniversite hastanelerinin ilgili bölümleri ile ilişki kurulması,

 

 

MESLEKİ REHBERLİK :

 

Meslek  seçme,olası  meslekler  arasında  bireyin kendisine uygun olanı  belirlemesidir.  Bir süreç olarak,meslek  seçiminde  birey  kendisine  açık meslekleri  çeşitli  yönleri  ile  değerlendirip,  kendi gereksinmeleri  doğrultusunda   istenilen  yönleri daha  çok olan birini tercih edebilir. Bu  karar  kişinin hayatında verdiği  önemli  kararlardan  biridir. Bu  alanda  yapılan çalışmalar;

           

1- Meslekler ve üst öğretim kurumlarının tanıtılması amacıyla üniversite öğretim üyeleri, iş alanlarından çeşitli meslek sahipleri, üniversite öğrencileri vb. ile işbirliği yapılarak gerekli konferans ve panellerin düzenlenmesi,

 

2- Üniversite giriş sınavlarında okulun genel başarı durumu ve öğrencilerin girmeye hak kazandıkları fakülte ve yüksek okulların belirlenerek liste halinde öğretmen ve öğrencilere duyurulması,

 

3- İlgi  ve  yeteneklerin  belirlenmesi  amacıyla test ve  envanterlerin uygulanması,  sonuçların değerlendirilmesi,

 

4- Üniversitelere  akademik  ve  sosyal  koşullarını  tanımak  amacıyla  gezilerin  düzenlenmesi,

 

KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ :

 

Sosyal ilişkileri geliştirmek, sanat olaylarına ilgiyi aşılamak amacıyla resim, sinema, tiyatro, edebiyat, sanat tarihi, dans, folklor vb. alanlarında etkinlikler düzenlenmesi,

 

KONFERANSLAR :

 

Bedensel ve zihinsel gelişme, eğitim ve ruh sağlığı vb. konularında öğrenci, aile ve öğretmenlere konferanslar düzenlenmesi,

 

ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR :

 

1- Sınıf öğretmenleri genel çalışma programlarının hazırlanması, sınıf öğretmenleri dosyasının düzenlenmesi,

2- 1. Dönem sonu öğrenci başarı durumlarının liste halinde belirlenip öğretmenlere dağıtılması,

3- Rehberlik Okul Yürütme Komisyonunca  rehberlik çalışmaları ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisinin  çalışma programının incelenmesi,

4- Öğretmenlerle Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisinin işbirliğinin sağlanması,

5- Gerekli olduğu zaman sınıf öğretmenleri toplantıları düzenlenmesi,

 

AİLELERLE İLGİLİ  ÇALIŞMALAR :

 

1- Eğitim ve öğretimde işbirliği amacıyla Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisince  öğretmenler, sınıf müdür yardımcıları ve ailelerin katılacağı toplantıların düzenlenmesi,

2- Eğitim-öğretim, ruh ve beden sağlığı vb. konularda gerekli konferansların düzenlenmesi,

3- Gerekli görüldüğü konularda ailelerle ferdi ve grup toplantılarının yapılması.


Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 07.12.2012 - Güncelleme: 27.03.2023 10:29 - Görüntülenme: 9668
  Beğen | 4  kişi beğendi